Estonia

Estonia na tle innych krajów Unii Europejskiej wyróżnia się pozytywnymi wskaźnikami makroekonomicznymi (jest to m.in. jeden z najmniej zadłużonych krajów Wspólnoty) oraz własną, oryginalną strategią rozwoju gospodarczego konsekwentnie realizowaną od ponad dekady. Zachęca ona do inwestowania w przede wszystkim nowe technologie, czyniąc z Estonii jedno z europejskich centrów start-up’ów.

Co więcej, Estonia jest jedynym krajem europejskim, w którym rzeczywiście funkcjonuje e-administracja, pozwalająca na załatwianie spraw urzędowych za pomocą platform elektronicznych (e-Tax Board dla spraw podatkowych, e-Business Registrar dla spraw rejestrowych, a nawet i-Voting pozwalająca brać udział w wyborach bez konieczności wychodzenia z domu).

Ważnym elementem estońskiej strategii gospodarczej jest niespotykany poza Estonią system podatku CIT, którego stawka wynosi 20%. Główną cechą tego systemu jest odroczenie momentu poboru podatku do czasu dystrybucji zysku spółki estońskiej na rzecz jej wspólników, która to dystrybucja co do zasady następuje w drodze wypłaty dywidendy. Spółka estońska nie płaci podatku CIT od osiąganych dochodów tak długo, jak długo jej zysk nie jest dzielony i wypłacany wspólnikom. Jest to rozwiązanie analogiczne do tego jakie do 2014 r. funkcjonowało w Polsce w odniesieniu do spółek komandytowo akcyjnych. Przy czym jest to świadomy wybór estońskich władz, nie zaś wynik „legislacyjnej pomyłki” jak to miało miejsce w Polsce.

W praktyce życia gospodarczego ma to poważne skutki. Znacząco poprawia to płynność finansową spółek estońskich, wspierając dokonywanie przez nich inwestycji (co jest celem rządu estońskiego). Znacznie ułatwia to prowadzenie księgowości przez spółki estońskie, które na co dzień nie muszą m.in.:

  1. rozstrzygać kwestii dopuszczalności zaliczenia danego wydatku do kosztów podatkowych,
  2. zastanawiać się na rynkowością transakcji w ramach grupy (zagadnienie tzw. cen transferowych)
  3. ograniczać finansowania własnego prowadzonej działalności ze względu na negatywne skutki cienkiej kapitalizacji.

W estońskiej praktyce podatkowej nie występuje problematyka negatywnych skutków klauzuli CFC czy też GAAR, gdyż odroczenie momentu poboru podatku skutkuje brakiem stosowania tego typu przepisów podatkowych.

Estońska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zatem bardzo interesującą alternatywą dla wszystkich szukających legalnych sposobów optymalizacji podatkowej dochodów kapitałowych. Jej atrakcyjność rośnie z każdym rozwiązaniem prawnym utrudniającym czy też nawet uniemożliwiającym wykorzystywanie spółek zagranicznych korzystających ze zwolnień przedmiotowych z opodatkowania (spółki cypryjskie, holenderskie, luksemburskie czy też czeskie) albo ze zwolnień podmiotowych (fundusze inwestycyjne).

Aktualności

1912, 2017

Pierwsza państwowa kryptowaluta

Kryptowaluty nie maja sojuszników w państwach, bankach centralnych i publicznych regulatorach. Nigdzie. Z wyjątkiem Estonii.

610, 2017

Estonia obniża podatek CIT

Od 1. stycznia 2018 r. stawka estońskiego podatku CIT, pobieranego w momencie wypłaty dywidendy przez spółkę estońską jej wspólnikom, będzie wynosić 14% (zamiast dotychczasowych 20%), jeśli odbiorcami dywidendy będą osoby prawne.

1809, 2017

Zwolnienie dywidend z podatku u źródła a zapobieganie unikaniu opodatkowania

W ciągu kilku ostatnich lat powszechne stało się dążenie administracji podatkowych do ograniczenia możliwości stosowania w praktyce przewidzianych prawem międzynarodowym zwolnień z opodatkowania. Jednym z takich zwolnień jest zwolnienie z opodatkowania dywidend i innych świadczeń [...]

505, 2017

Estonia po raz kolejny najmniej zadłużonym państwem UE

Zdrowe finanse publiczne Estonii

803, 2017

Dług publiczny

Zgodnie z danymi EUROSTAT za I. kwartał 2016 r. Estonia jest najmniej zadłużonym krajem Unii Europejskiej.

starsze artykuły

Słownik pojęć

  • CENY TRANSFEROWE – gałąź prawa podatkowego regulująca zasady rozliczeń pomiędzy podmiotami ze sobą powiązanymi (kapitałowo lub osobowo) w celu zapewnienia rynkowości tych rozliczeń

  • CIENKA KAPITALIZACJA – instytucja prawa podatkowego ograniczająca finansowanie długiem działalności podatników podatku CIT poprzez wprowadzenie ograniczeń dla możliwości zaliczenia kosztów tego finansowania do kosztów podatkowych

  • GAAR (General Anti-Abuse Rule) – klauzula obejścia prawa podatkowego

  • ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE – zwolnienie z opodatkowania przychodów z danego źródła. Najczęściej zwolnieniami przedmiotowymi objęte są przychody z dywidend, z odsetek, z opłat licencyjnych czy też ze zbycia udziałów lub akcji

  • ZWOLNIENIA PODMIOTOWE – zwolnienie z opodatkowania wszystkich przychodów osiąganych przez określony rodzaj podatnika. Najczęściej beneficjentami takiego zwolnienia są fundusze inwestycyjne