5. marca 2021 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpatrzył skargę podatnika na decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, określającą podatnikowi zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy wypłaconej w 2013 roku przez polską spółkę akcyjną słowackiej spółce komandytowej, której podatnik jest komplementariuszem.

Naczelnik UCS zarzucił podatnikowi, iż utworzenie słowackiej spółki komandytowej miało na celu tylko i wyłącznie optymalizację opodatkowania dywidendy wypłacanej przez polską spółkę akcyjną i jako takie stanowiło nadużycie prawa. Organ powołując się na „ogólne zasady prawa Unii Europejskiej, zakazujące praktyk stanowiących nadużycie prawa” i zobowiązujące organy państw członkowskich, także w sytuacji braku przepisów krajowych lub postanowień umownych, do zapobieganie nadużyciom, pominął skutki cywilnoprawne założenie przez podatnika słowackiej spółki komandytowej i wniesienia do niej akcji polskiej spółki komandytowej. W konsekwencji organ uznał, że polska spółka komandytowa wypłaciła dywidendę bezpośrednio podatnikowi, a ten nie odprowadziło zryczałtowanego podatku dochodowego od otrzymanej dywidendy.

Poznański WSA uznał, iż wykładnia Naczelnika jest niedopuszczalna, gdyż prowadzi do tworzenia norm prawa podatkowego, nieprzewidzianych przez ustawodawcę. Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania weszła w życie dopiero 15. lipca 2016 r.

Podatnika reprezentował radca prawny Waldemar Olichwer.

sygnatura akt I SA/Po 611/20