Na stronie Ministerstwa Finansów 30. sierpnia ukazała się informacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na temat wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, w których podatnicy pytają o podatkowe skutki czynności składających się na jeden z popularniejszych schematów optymalizacyjnych. Polega on na aktywacji dla celów podatkowych, tj. dla zwiększenia bazy kosztowej, wartości znaków towarowych używanych przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, w drodze darowizny tych znaków do spółki osobowej, założonej przez przedsiębiorcę wraz z członkiem najbliższej rodziny (najczęściej z małżonkiem).

Szefa KAS informuje, iż wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego dotyczące wyżej opisanego schematu optymalizacyjnego będą spotykały się z odmową wydania interpretacji przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z powodu występowania uzasadnionego przypuszczenia możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wobec podatników stosujących takie rozwiązanie.

Z informacji Szefa KAS można wysnuć następujące wnioski:

1) schemat optymalizacji podatkowej oparty na darowiźnie znaków towarowych w ramach najbliższej rodziny przedsiębiorcy jest poprawny,

2) składanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego jest bezprzedmiotowe,

3) jeżeli wysokość opłat licencyjnych tytułem korzystania ze znaków towarowych, zapłaconych przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym, nie przekroczy kwoty ok. 526.000,00 złotych netto, organy podatkowe nie będą uprawnione do skorzystania z klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.