26. czerwca 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiło się czwarte ostrzeżenie przed agresywną optymalizacją podatkową, tym razem z wykorzystaniem podatkowych grup kapitałowych. Wbrew tytułowi poświęcone jest ono schematowi zbycia kluczowych składników majątku (przede wszystkim nieruchomości komercyjnych), w którym podatkowa grupa kapitałowa jest jedynie jednym z etapów całego procesu, wykorzystywanym dla rozliczenia należności generowanych przez zbycie składników majątku z możliwie jak najniższym obciążeniem podatkiem dochodowym.

 

W treści tego ostrzeżenia najciekawszy jest nie sam schemat procesu optymalizacyjnego, który w ocenie Ministra Finansów zasługuje na potępienie moralne, a zatem i na objęcie klauzulą GAAR. Minister Finansów informuje bowiem o przesłankach, które według niego przesądzają o sztuczności danej operacji, a którymi są:

  1. zmiana struktury podmiotów na bardziej skomplikowaną i zaangażowanie podmiotów pośredniczących,
  2. powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w transakcji,
  3. dokonywanie operacji, w których wysokie koszty administracyjne oraz ryzyka biznesowe lub prawne nie znajdują uzasadnienia w korzyściach ekonomicznych dla stron, innych niż uniknięcie opodatkowania,
  4. wyzbycie się całości majątku (lub kluczowych jego składników) przez podmiot bez uzyskania jakiegokolwiek ekonomicznego ekwiwalentu lub korzyści, innej niż korzyść podatkowa,
  5. brak rzeczywistych transferów finansowych (dokonanie darowizny wierzytelności),
  6. dokonywanie w krótkich odstępach czasu operacji, których efekty się znoszą.

 

Warto również zwrócić uwagę wprost wyrażoną zapowiedź, że oceniając skutki podatkowe przeprowadzonych przez podatników operacji Minister Finansów nie zamierza oglądać się na treść wydanych przez niego samego interpretacji podatkowych, które ci podatnicy pozyskali, wykazując się we własnym mniemaniu zapobiegliwością, przed przeprowadzeniem procesów optymalizacyjnych.